Новомиколаївська районна рада Запорізької області
Новомиколаївський район, Запорізька область

Положення

27.03.2017

                                                                                                         ПРОЕКТ

                                                                                        Затверджено

                                                                                       рішення районної ради

                                                                                       від____________№____

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок та умови проведення конкурсів на право укладання договорів оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новомиколаївського району Запорізької області

 

1. Загальні положення.

1.1 Це положення визначає процедуру проведення конкурсів на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новомиколаївського району Запорізької області (далі - районної комунальної власності).

1.2 Даний порядок поширюється на майно, що перебуває у районній комунальній власності, а саме на:

    -  цілісні майнові комплекси підприємств, установ, організацій, їх     структурні підрозділи (філії, цехи, дільниці);

    - нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення);

    - індивідуально визначене майно (транспортні засоби, технологічне обладнання, устаткування, тощо).

 

2. Оголошення конкурсу.

2.1 Конкурс на право оренди об`єкта (далі – конкурс) оголошується балансоутримувачем за результатами вивчення попиту на оренду майна районної комунальної власності в порядку, передбаченому чинним законодавством та у разі наявності двох і більше заяв від фізичних або юридичних осіб, за умови відсутності заяви від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного  комунального майна в оренду поза конкурсом.

2.2 Оголошенню конкурсу передує отримання балансоутримувачем дозволу на передачу майна в оренду в порядку, передбаченому Положенням про оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, крім випадків, коли балансоутримувачем виступає районна рада.

2.3 Перед оголошенням конкурсу балансоутримувач надсилає до районної ради запит щодо умов оренди (пропозиції щодо напрямків використання об’єкта оренди і умов конкурсу).

До запиту додається:

  • інформація про загальну площу об’єкта оренди;
  • інформація про вартість об’єкта оренди, яка визначена в установленому порядку;
  • розрахунок розміру орендної плати за бажаними напрямками цільового використання об’єкта оренди;
  • розрахунок розміру плати за утримання орендованого приміщення (якщо такий є);
  • копії матеріалів інвентарної справи ( технічної документації, план поверхів тощо) об’єкта оренди;
  • погодження органу управління у сфері охорони культурної спадщини у разі належності об’єкта оренди до об’єктів культурної спадщини;
  • кандидатури до складу конкурсної комісії.

2.4 Оголошення про конкурс щодо цілісних майнових комплексів підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу, розміщується на офіційному веб-сайті балансоутримувача (якщо такий є),  Новомиколаївської районної ради та в районній газеті «Наше життя».

2.5 Оголошення повинно містити такі відомості:

- інформацію про об’єкт (назва, місцезнаходження, у разі оренди цілісного майнового комплексу – також обсяг і основна номенклатура продукції, у тому числі тієї, що експлуатується, кількість і склад робочих місць, рівень прибутковості об’єкта за останні 3 роки. Розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність майна в заставі, податковій заставі, в оренді);

- умови конкурсу;

- дата, час і місце проведення конкурсу;

- кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів;

- перелік документів, які подаються претендентами для участі в конкурсі.

Особи, які під час вивчення попиту виявили заінтересованість в оренді об’єкта, письмово повідомляються балансоутримувачем про проведення конкурсу і необхідність подання письмових пропозицій відповідно до оголошень про конкурс.

2.6 Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення балансоутримувач приймає заяви про оренду відповідного майна.

У разі необхідності балансоутрмувач забезпечує огляд об’єкта оренди членами конкурсної комісії, а після оприлюднення оголошення про конкурс- всіма зацікавленими особами.

 

3. Умови конкурсу.

3.1 Умовами конкурсу є:

- стартовий розмір орендної плати;

- ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу – відповідно до напряму виробничої діяльності підприємства);

- дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта;

- компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди, опублікуванням оголошення про конкурс у районній газеті «Наше життя».

3.2 Умови конкурсу можуть також  передбачати зобов`язання щодо:

- здійснення певних видів ремонтних робіт;

 - виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб Новомиколаївського району;

- збереження (створення) нових робочих місць;

- створення безпечних умов праці;

- дотримання умов належного утримання об`єктів соціально-культурного призначення;

- інші умови з урахуванням пропозицій органу, уповноваженого управляти відповідним майном районної комунальної власності.

3.3 Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.

Стартова орендна плата визначається згідно з Методикою розрахунок  і Порядку   орендної плати за користування майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.

3.4 Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:

1) заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про конкурс. Якщо претендент вже подав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу;

- пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім  розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;

- інформацію про засоби зв’язку з ним;

2) відомості про претендента:

а) для юридичної особи:

- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

- копії установчих документів;

- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

- завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік (для оренди цілісних майнових комплексів).

б) для фізичної особи:

- копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність;

- завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

3.5 Пропозиції претендентів на участь у конкурсі мають відповідати умовам конкурсу.

Орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу після оприлюднення оголошення про конкурс.

 

4. Конкурсна комісія.

4.1 До складу конкурсної комісії (далі – комісія) входять представники балансоутримувача, виконавчого апарату Новомиколаївської районної ради Запорізької області (відповідальний за комунальне майно). А вразі розгляду питань захисту навколишнього природного середовища, дотримання умов належного утримання об’єктів соціально-культурного призначення – також органу місцевого самоврядування за місцем розташування об’єкта.

До складу конкурсної комісії можуть входити депутати районної ради, представники інших органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади.

4.2 Комісія утворюється в кількості п’яти  або  семи осіб. Склад комісії затверджується розпорядженням балансоутримувача за погодженням з головою Новомиколаївської районної ради. Комісія розпочинає роботу з моменту затвердження розпорядження про її створення.

4.3 Керує діяльністю комісії та організовує її роботу голова комісії, який призначається з числа представників балансоутримувача. Голова комісії  скликає засідання комісії, головує на її засіданнях і організовує підготовку  матеріалів для  розгляду комісією.

Рішення комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. Голова комісії має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів комісії.

Заступник голови комісії, який виконує обов’язки голови комісії у разі його відсутності, призначається з числа представників балансоутримувача.

4.4 Основними завданнями комісії є:

- розроблення умов, визначення строку проведення конкурсу;

- розгляд поданих претендентами документів, підготовка і подання балансоутримувачу списку претендентів, допущених до участі в конкурсі;

- проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону;

- складання протоколів та подання їх для затвердження балансоутримувачу.

4.5 Засідання комісії є закритими, крім засідання, під час якого проводиться конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону. У разі потреби отримання додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

Члени комісії та працівники балансоутримувача, які забезпечують проведення конкурсу, несуть відповідальність за розголошення інформації:

- про учасників конкурсу, їх кількість та конкурсні пропозиції (до визначення переможця);

- яка міститься в документах, поданих учасниками конкурсу.

4.6 Засідання комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш, як трьох осіб – за чисельності комісії п’ять осіб, не менш як п’ять осіб – за чисельності комісії сім осіб.

 

5. Процедура проведення конкурсу.

5.1 Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону.

5.2 Подані претендентами документи розглядаються на засіданнях комісії до проведення конкурсу з метою формування списку його учасників. Зазначений список затверджується наказом балансоутримувача.

У разі коли пропозиція тільки одного претендента відповідає умовам конкурсу, аукціон з визначення конкурсу орендної плати не проводиться із таким претендентом укладається договір оренди.

Конкурс вважається таким, що не відбувся, про що балансоутримувачем видається відповідний наказ, у разі:

- неподання заяв про участь у конкурсі;

- відсутності пропозицій, які відповідають умовам конкурсу;

- знищення об’єкта оренди або істотної зміни його фізичного стану.

5.3 У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, орендодавцем може бути повторно оголошено конкурс щодо передачі в оренду того самого майна, якщо після вивчення попиту виявлено потенційних орендарів.

5.4 У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати за перший / базовий місяць оренди із застосуванням принципу аукціону.

У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного майна районної комунальної власності в оренду без проведення конкурсу, договір оренди укладається з такою особою.

5.5 На дату проведення конкурсу комісія проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх уповноважених осіб). На засіданні можуть бути присутні працівники засобів масової інформації та інші заінтересовані особи. Секретар комісії реєструє в протоколі засідання комісії кожного учасника конкурсу із зазначенням дати, часу та прізвища учасника чи уповноваженої особи і видає картку з номером учасника. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку конкурсу.

5.6 Учасники конкурсу в порядку черговості, визначеної згідно з їх реєстраційними номерами, подають голові конкурсної комісії конверти з конкурсними пропозиціями щодо орендної плати .

Розмір орендної плати, зазначений у конкурсній пропозиції, не може бути меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в оголошенні про проведення конкурсу.

5.7 Голова комісії (у разі його відсутності – заступник голови комісії) в присутності членів комісії та заінтересованих осіб розпечатує конверти і оголошує зміст пропозицій у порядку послідовності реєстраційних номерів. Конкурсні пропозиції, у яких зазначений розмір орендної плати нижчий, ніж визначений в умовах конкурсу, до уваги не беруться. Такі конкурсні пропозиції вносяться до протоколу з відміткою «не відповідає умовам конкурсу».

5.8 Після оголошення всіх конкурсних пропозицій щодо орендної плати конкурс проводиться у формі торгів «з голосу» головою комісії (у разі його відсутності – заступник голови комісії).

Початком конкурсу вважається момент оголошення головою комісії найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях. Голова комісії пропонує учасникам вносити  пропозиції. Якщо після триразового оголошення розміру орендної плати не буде запропоновано більший розмір орендної плати, голова комісії оголошує про набуття права на оренду учасником, який запропонував найвищу орендну плату.

5.9 У процесі проведення торгів учасники конкурсу піднімають картку із своїм номером, називають свою пропозицію та заповнюють і підписують бланк пропозицій, в якому зазначаються реєстраційний номер учасника  і запропонована сума. Забезпечення учасників зазначеними бланками покладаються на секретаря комісії.

5.10 Збільшення розміру орендної плати здійснюються учасниками з кроком, який установлюється конкурсною комісією, але не може бути меншим        ніж 1%  і менше ніж 5% найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях. Якщо після того, як голова комісії тричі оголосив останню пропозицію, від учасників конкурсу не надійдуть пропозиції щодо більш високого розміру орендної плати, голова комісії оголошує «Вирішено», називає номер учасника, який запропонував найбільший розмір орендної плати, і оголошує його переможцем конкурсу. Інші учасники підписують бланк про відсутність пропозицій.

5.11 Учасник, який підчас конкурсу порушив вимоги цього Порядку, за рішенням комісії видаляється з конкурсу, про що вноситься запис до протоколу.

5.12 Після закінчення засідання комісії, на якому було визначено переможця конкурсу, складається протокол, у якому зазначаються відомості про учасників; стартова орендна плата;пропозиції учасників (підписані бланки з пропозиціями додаються); результати конкурсу. Після проведення засідання протокол підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і переможцем конкурсу.

5.13 Протокол про результати конкурсу протягом трьох робочих днів після підписання його всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і переможцем конкурсу затверджується наказом балансоутримувача з повідомленням голови Новомиколаївської районної ради Запорізької області. Копія наказу та протоколу із додатками надається  виконавчому апарату районної ради.

5.14 Діяльність комісії припиняється у разі:

- відсутності заяв про участь у конкурсі – з оголошеного кінцевого терміну прийняття пропозицій учасників конкурсу;

- відсутності заяв, які б відповідали умовам конкурсу;

- з моменту підписання наказу про те, що конкурс не відбувся;

- укладення  договору оренди з особою, яка згідно з законодавством має право на отримання відповідного комунального майна  в оренду поза конкурсом або з особою, пропозиції якої виявилися єдиними, що відповідають умовам конкурсу.

5.15 Балансоутримувач протягом 15 днів після затвердження результатів конкурсу надсилає переможцю конкурсу (уповноваженій ним особі) проект договору оренди. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору протягом 5 робочих днів особисто повертає балансоутримувачу підписаний проект договору оренди. Умови договору оренди повинні враховувати істотні умови, визначені чинним законодавством та включати розмір орендної плати, запропонований переможцем конкурсу, а також пропозиції переможця конкурсу, подані ним для участі  в конкурсі. Балансоутримувач, після отримання підписаних договорів оренди, зобов’язаний подати їх у Новомиколаївську районну раду Запорізької області для погодження головою районної ради та у виконавчий апарат районної ради для реєстрації протягом двох робочих днів.

5.16 У разі відмови переможця конкурсу від укладання договору оренди комісія скасовує раніше прийняте рішення про визначення переможця конкурсу, виключає особу,яка порушила вимоги цього Порядку, з числа учасників конкурсу та визначає час і місце проведення додаткового засідання комісії. На підставі рішень, прийнятих комісією балансоутримувач скасовує свій наказ про визначення переможця.

6.17 Додаткове засідання комісії проводиться на підставі матеріалів відкритого засідання.

Новим переможцем конкурсу визначається той учасник конкурсу, розмір останньої пропозиції якого був найбільшим з пропозицій інших учасників конкурсу,  допущених до подання конкурсної пропозиції щодо орендної плати, про що складається протокол, який підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і новим переможцем конкурсу. Протокол про визначення переможця конкурсу затверджується наказом балансоутримувача з повідомленням голови Новомиколаївської районної ради Запорізької області. Копія наказу та протоколу надається до виконавчого апарату районної ради.