Новомиколаївська районна рада Запорізької області
Новомиколаївський район, Запорізька область

ПОРЯДОК проведення заходів з реалізації державної сімейної політики Комплексної районної програми з оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням районної

 

Додаток

до рішення районної ради

від 16 березня 2018 р. № 21

 

 

 

ПОРЯДОК 
проведення заходів з реалізації державної сімейної політики Комплексної   районної   програми  з   оздоровлення  та відпочинку дітей, сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням районної ради від 16.12.2016 № 11 (зі змінами)

 

І. Загальні положення

1. Порядок проведення заходів з реалізації державної сімейної політики Комплексної   районної   програми  з   оздоровлення  та відпочинку дітей, сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням районної ради від 16.12.2016 № 11 (зі змінами) (далі - Порядок) визначає процедуру планування, організації та реалізації вищевказаної Програми та проведення заходів за рахунок коштів, передбачених на цю мету в районному бюджеті.

2. Застосування норм цього Порядку є обов’язковим у ході реалізації вищезазначеної Програми та проведення заходів управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації (далі –Управління) за рахунок коштів районного бюджету.

3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

захід - сукупність дій, спрямованих на забезпечення реалізації положень державної сімейної політики, визначених чинним законодавством, рішеннями органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, у результаті проведення яких передбачено досягнення конкретного результату протягом визначеного періоду часу;

календарний план проведення заходів - основний документ Управління, необхідний для планування роботи з проведення заходів щодо реалізації державної сімейної політики;

кошторис витрат на проведення заходу - планово-фінансовий документ, що визначає загальний обсяг та структуру витрат з районного бюджету та проведення заходу у розрізі найменувань необхідних товарів із зазначенням їх кількості та вартості за одиницю;

положення про проведення заходу - документ, що визначає мету, очікувані результати та результативні показники проведення заходу, термін проведення, відповідальних за проведення, категорії та кількість учасників, загальний обсяг витрат у розрізі джерел їх покриття;

програма - це затверджений в установленому законодавством порядку рішенням місцевих органів самоврядування комплекс заходів, спрямованих на розв'язання питань, пов'язаних з реалізацією державної сімейної політики.

ІІ. Класифікація заходів

1. За змістом заходи державної сімейної політики поділяються на:

1) культурологічні - заходи, метою яких є сприяння реалізації творчих здібностей дітей та сімей, а також забезпечення їх змістовним дозвіллям шляхом проведення заходів;

2) інформаційно-просвітницькі - заходи, спрямовані на поширення об’єктивної інформації про засади державної сімейної політики, формування певних уявлень і ставлення суспільства до соціальних проблем, спонукання до активних дій для їх вирішення, в тому числі за допомогою видання інформаційних матеріалів і виготовлення та розміщення соціальної реклами.

2. За формою проведення заходи поділяються на: семінари, семінари-тренінги, тренінги, засідання за круглим столом,  акції, конкурси, фестивалі, ігри тощо.

IІІ. Планування та проведення заходів

1. Планування витрат проведення заходів державної сімейної політики здійснюється з урахуванням кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування витрат бюджету.

2. Управління забезпечує проведення заходів, які передбачені відповідним календарним планом (додаток 1).

3. Календарний план заходів затверджується наказом начальника Управління. Управління є головним розпорядником коштів на проведення заходів з реалізації державної сімейної політики Комплексної   районної   програми  з   оздоровлення  та відпочинку дітей, сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням районної ради від 16.12.2016 № 11 (зі змінами).

4. До календарного плану включаються тільки ті заходи, здійснення яких за рахунок бюджетних коштів районного бюджету передбачено чинним законодавством і видатки на які передбачені Управлінню. Обсяг коштів на реалізацію заходу, включеного до календарного плану, визначається  на підставі окремих розрахунків витрат.

Планування видатків на проведення заходу здійснюється, виходячи з кількості учасників, тривалості заходу, місця проведення, умов забезпечення учасників, очікуваних результатів від проведення заходу. Розрахунки за кожною категорією витрат здійснюються з урахуванням особливостей конкретного заходу та вимог цього Порядку.

5. Внесення змін до календарного плану проведення заходів здійснюється за рішенням начальника Управління у разі:

внесення змін до нормативно-правових актів, на підставі яких проводяться заходи;

відміни раніше запланованого заходу;

зміни умов проведення заходу, зокрема зміни місця проведення, кількості учасників, строків проведення, потреби в матеріально-технічному забезпеченні;

економії коштів із раніше проведених заходів.

Для внесення змін до календарного плану відповідальна особа за проведення заходів надає начальнику Управління обґрунтування потреби у внесенні змін. Керівник розглядає подані пропозиції та  приймає рішення про внесення змін до календарного плану у порядку, визначеному для його затвердження.

6. Здійснення заходів відбувається після затвердження планових фінансових документів, передбачених Порядком складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, затвердження положення про проведення заходу (далі - Положення) (додаток 3) та кошторису витрат на проведення заходу (далі - Кошторис) (додаток 2).

7. У Положенні визначаються дата і місце проведення, мета заходу, очікувані результати, сценарний план, обґрунтування необхідного матеріально-технічного забезпечення, дані про структуру витрат із зазначенням бюджетних джерел.

8. Обсяг коштів на проведення заходу визначається затвердженим Кошторисом з урахуванням принципу ефективного та економного використання бюджетних коштів.

У Кошторис включаються лише ті видатки, які згідно із законодавством можуть здійснюватися за рахунок бюджетних коштів та необхідність яких обумовлена характером і специфікою заходу, виходячи із обґрунтованої потреби у коштах з урахуванням норм та нормативів, діючих цін на відповідні товари.

9. Положення та Кошторис затверджуються наказом начальника Управління не пізніше як за 15 днів до дня початку проведення заходу.

10. На підставі затвердженого Положення та Кошторису відповідальні за проведення заходу укладають договори про придбання товарів, необхідних для забезпечення проведення заходу, з урахуванням вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель".

Використання коштів районного бюджету на проведення заходів здійснюється відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 22 лютого 2012 року № 116 (зі змінами), та паспорта бюджетної програми.

ІV. Строки реалізації заходів

1. Тривалість проведення заходів обґрунтовується в Положенні.

V. Перелік витрат, що передбачаються в кошторисах витрат на проведення заходів

1. До основних напрямів витрат на проведення заходів, що здійснюються з районного бюджету, відносяться витрати на:

оплату харчування учасникам заходу;

придбання канцелярських товарів;

придбання призів, сувенірів, та подарунків;

інші витрати, що обумовлені специфікою проведення конкретного заходу та включення яких обґрунтовано у Положенні.

2. Штатним працівникам Управління, що забезпечують проведення заходу, зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.

3. Видатки на нагородження (придбання призів) для переможців та призерів, інших учасників заходів передбачаються у кошторисах витрат у межах граничних норм витрат, наведених у додатку 4 до цього Порядку.

Переможці заходів, що посіли І, II, III місця, нагороджуються призами, гранична норма витрат на які визначена у додатку 6 до цього Порядку. Кошти на придбання заохочувальних призів передбачаються з урахуванням фінансових можливостей у розмірах, установлених для ІІІ особистого місця, із застосуванням коефіцієнта 0,9. Кількість таких призів не може перевищувати 50 відсотків кількості учасників, які виборюють першість.

Не допускається спрямовувати бюджетні кошти на виплату призів у грошовій формі.

4. Видатки на оплату інформаційних послуг включають у себе витрати на доведення інформації до споживачів з метою задоволення їх інформаційних потреб шляхом поширення аудіо-, відеоматеріалів, друкованої продукції у засобах масової інформації та інших інформаційних джерелах, у тому числі на носіях зовнішньої реклами.

5. Видатки на канцелярські товари здійснюються, виходячи із завдань заходу, фактичної кількості учасників та необхідності забезпечення організації їх проведення.

6. Забороняється планування бюджетних коштів, передбачених на проведення заходів, на:

придбання основних засобів - меблів, оргтехніки, комп’ютерів, транспортних засобів тощо;

утримання бюджетних установ, громадських організацій та госпрозрахункових структур;

на проведення заходів, метою яких є отримання прибутку;

придбання послуг через посередників;

здійснення грошових виплат таких, як премії, стипендії, винагороди, матеріальна допомога, надання коштів фізичним особам для придбання матеріальних цінностей.

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення райдержадміністрації                                Т.В.Лишенко