Новомиколаївська районна рада Запорізької області

Регламент роботи Новомиколаївської районної ради сьомого скликання

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

24.11.2015   №  1

 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

роботи Новомиколаївської районної ради

Запорізької області

сьомого скликання

 

 

 

РОЗДІЛ І.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

         Стаття 1. Новомиколаївська районна рада Запорізької області (далі – районна рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ району у межах повноважень визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, а також повноважень, переданих їй сільськими, селищними радами.

 

         Стаття 2. Порядок діяльності районної ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими і нормативними актами та цим Регламентом.

 

         Стаття 3. Загальний склад районної ради визначається відповідно до Закону України «Про місцеві вибори» і становить 26 депутатів.

 

         Стаття 4. Районна рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

 

         Стаття 5. Регламент роботи Новомиколаївської районної ради Запорізької області (далі – Регламент) є документом районної ради, який встановлює порядок скликання і проведення сесій районної ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень, вирішення інших процедурних питань, а також діяльності депутатів, посадових осіб та виконавчого апарату ради.

 

         Стаття 6. Регламент роботи затверджується районною радою не пізніше, як на другій сесії ради.

 

         Стаття 7. Пленарні засідання районної ради  проводяться, як правило, у сесійній залі районної ради.

         Порядок розміщення депутатів районної ради та запрошених у сесійній залі визначається радою. Місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами.

 

         Стаття 8.   Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

 

         Стаття 9. У разі необхідності районна рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. Таке рішення приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

         На  закритому пленарному засіданні можуть бути присутніми голова районної державної адміністрації, прокурор району та особи, присутність яких необхідна для розгляду питання, внесеного на закрите пленарне засідання.

         Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати фото-, кіно-, відеотехніку, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.

 

         Стаття 10.  Порядок підготовки, розгляду та прийняття рішень з питань, які планується розглянути на пленарних засіданнях у відповідності з затвердженим планом роботи Новомиколаївської районної ради Запорізької області, обговорюється та узгоджується Президією районної ради.

 

         Стаття 11. На пленарні засідання районної ради можуть запрошуватись:

 • народні депутати України, депутати обласної ради;
 • керівництво районної державної адміністрації;
 • сільські, селищні голови, депутати інших місцевих рад;
 • керівники управлінь, відділів та інших підрозділів районної державної адміністрації;
 • окремі представники трудових колективів підприємств, установ та організацій різних форм власності;
 • керівники місцевих осередків політичних партій;
 • представники громадських організацій;
 • представники територіальних громад;
 • представники засобів масової інформації;
 • почесні громадяни району, герої війни і праці, заслужені працівники різних галузей економіки та гуманітарної сфери.

Прокурор району приймає участь у засіданнях районної ради відповідно до Закону України «Про прокуратуру».

 

Стаття 12. Робота районної ради ведеться державною мовою. За бажанням депутат може виступати російською мовою.

 

РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

 

Стаття 13.  Проведення сесії районної ради          третя п’ятниця 

                                                                                     щокварталу та в

                                                                                     разі необхідності

 

Стаття 14.  Дні особистого прийому громадян головою районної ради та його заступником, визначаються розпорядженням голови районної ради.

 

Стаття 15. Виїзні прийоми громадян на території району за участю керівництва районної ради, депутатів районної ради проводяться згідно окремого плану.

 

РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАЙОННОЇ РАДИ

 

ГЛАВА 1. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ СЕСІЙ

РАЙОННОЇ РАДИ

 

Стаття 16.  Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

Сесії ради скликаються в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

Позачергові сесії районної ради можуть скликатися у виняткових випадках з питань, що потребують невідкладного рішення або в інших випадках, якщо цього вимагає чинне законодавство.

 

Стаття 17. Першу сесію новообраної районної ради  скликає районна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради  відповідно до статі 4 цього Регламенту. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. З часу обрання голови він веде пленарні засідання ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цього Регламенту.

До порядку денного першої сесії новообраної ради мають бути включені такі питання:

 1. інформація голови територіальної виборчої комісії про результати виборів депутатів районної ради і визнання їх повноважень;
 2. про обрання голови районної ради;
 3. про обрання заступника голови районної ради.

Перша сесія у разі необхідності може складатися з двох пленарних засідань.

Наступні сесії ради скликаються головою районної ради.

 

Стаття 18. У разі невмотивованої  відмови голови районної ради або  неможливості його скликати сесію ради, сесія скликається заступником голови районної ради. У цих випадках сесія скликається:

 1. якщо сесія не скликається головою районної ради у строки передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 2. якщо голова районної ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених у статті 19 цього Регламенту.

 

Стаття 19. Сесія районної ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу районної ради або голови районної державної адміністрації.

Мотивовані пропозиції про скликання сесії районної ради, підписані ініціаторами, надаються голові районної ради із зазначенням питань та проектами рішень, розгляд яких пропонується.

Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

 

Стаття 20. У разі, якщо посадові особи зазначені у статтях 17, 18 Регламенту, у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у статті 19 цього Регламенту або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами районної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

 

Стаття 21. Рішення про скликання та порядок денний сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до неї із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Стаття 22. Сесію районної ради відкриває і веде голова районної ради, а у разі його відсутності та у випадках, передбачених статтею 18 Регламенту його заступник. У випадку, передбаченому статтями 17, 18 Регламенту, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради – один з депутатів ради.

 

Стаття 23. Сесія є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

 

Стаття 24. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситись головою районної ради, постійними комісіями ради, депутатами, головою районної державної адміністрації, загальними зборами громадян. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносять з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Стаття 25.  Сесія ради може складатись з кількох пленарних засідань ради. Тривалість перерви між пленарними засіданнями, дата і час їх проведення визначається головуючим на пленарному засіданні.

 

Стаття 26. Протоколи сесій районної ради, прийняті нею рішення підписуються особисто головою районної ради,  у разі його відсутності заступником голови ради, а у випадку, передбаченому статтею 19 та статтею 22  Регламенту, - депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

 

ГЛАВА 2. ГОЛОВУЮЧИЙ НА ПЛЕНАРНОМУ ЗАСІДАННІ РАЙОННОЇ РАДИ

 

Стаття 27.  Головуючий на пленарному засіданні ради:

 

 • відкриває, закриває та веде засідання, оголошує перерви в засіданнях районної ради;
 • вносить на обговорення запропоновані проекти рішень, оголошує повну назву та ініціаторів їх внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу районної ради;
 • організовує розгляд питань;
 • оголошує списки осіб, які записалися до виступу;
 • надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного оратора;
 • створює рівні можливості депутатам для участі в обговорені питань;
 • ставить питання на голосування, оголошує його результати;
 • забезпечує дотримання Регламенту районної ради всіма присутніми на засіданні;
 • робить офіційні та інші повідомлення;
 • забезпечує порядок в залі засідання ради;
 • здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

 

Стаття 28. Для організації пленарного засідання головуючий має право в першочерговому порядку вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідань. Якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиція ставиться на голосування першою.

Головуючий на засіданні, депутати ради можуть вносити пропозиції щодо об’єднання та обговорення кількох пов’язаних  між собою питань порядку денного засідання.

 

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ДЕННИЙ СЕСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 

Стаття 29. Проекти порядку денного, рішень ради з запланованих питань, інформаційні та допоміжні матеріали розглядаються депутатами під час  проведення засідань постійних комісій ради.

Стаття 30. Пропозиції  щодо  кожного  питання,  яке               пропонується  включити до  проекту порядку денного сесії,  подаються суб'єктами,  зазначеними у Регламенті,  до виконавчого  апарату           районної ради не пізніш як за 25 днів до дня пленарного                             засідання разом з проектом рішення на паперовому та                                                                                                                                електронному носіях інформації. Проекти рішень повинні бути юридично обґрунтованими.

 

Стаття 31. Пропозиції до порядку денного, внесені пізніше зазначеного строку або під час чергової сесії, вносяться на розгляд районної ради після обговорення та підготовки висновку про доцільність їх включення до порядку денного сесії  профільною комісією.

 

Стаття 32.  До порядку денного кожного пленарного засідання незалежно від кількості питань, внесених на розгляд ради, може бути включено розділ «Різне».

 

Стаття 33. Питання запропонованого порядку денного районної ради можуть розглядатися в іншій послідовності, ніж в ньому передбачено, відкладатися чи виключатися з порядку денного рішенням ради за пропозиціями голови, заступника голови, постійних комісій, депутатів.

Рішення про розгляд питань затвердженого в цілому порядку денного в іншій послідовності, зміну, виключення чи відкладення їх розгляду приймається більшістю голосів депутатів від їх фактичної кількості присутніх на сесії.

Порядок денний сесії затверджується радою.

 

Стаття 34. До порядку денного позачергової сесії вносяться лише питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання позачергової сесії, крім різного.

 

Стаття 35. На час проведення кожної сесії ради може обиратися секретаріат та лічильна комісія. Пропозиції щодо їх кількісного та персонального складу можуть вноситися головуючим, депутатами районної ради.

 

ГЛАВА 4. ПІДГОТОВКА ПИТАНЬ

НА РОЗГЛЯД СЕСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 

Стаття 36. Питання, що вносяться на розгляд районної ради, готують постійні комісії, депутати, виконавчий апарат ради, спеціально створені комісії, районна державна адміністрація та її структурні підрозділи, інші органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.

 

Стаття 37. Проекти рішень районної ради і пропозиції до них попередньо розглядаються головою, постійними комісіями, президією районної ради.

При підготовці проектів рішень беруться до уваги лише письмові пропозиції, що надійшли голові, постійним комісіям ради і були враховані або відхилені з тих чи інших причин.

 

Стаття 38. З метою вивчення і врахування громадської думки при підготовці проектів рішень ради з питань, що стосуються усіх територіальних громад сіл, селищ району, голова ради або відповідні постійні комісії ради мають право звертатися до громадськості через засоби масової інформації з проханням  подати свої пропозиції та зауваження з цього питання.

 

Стаття 39. Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється на підставі плану діяльності з підготовки цих проектів на наступний календарний рік, який затверджується радою не пізніше 15 грудня поточного року та оприлюднюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

ГЛАВА 5. ПОРЯДОК НАДАННЯ СЛОВА

 

Стаття 40. Час, який надається для доповіді, визначається районною радою за проханням доповідача.

Для співдоповіді надається до 15 хвилин, а для заключного слова – до 10 хвилин.

Виступаючим у дебатах надається до 7 хвилин.

Для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій і довідок, внесення поправок надається до 3 хвилин.

На вимогу депутатів цей термін може бути збільшений або зменшений шляхом голосування.

 

Стаття 41. У разі необхідності головуючий на засіданні може на прохання окремого промовця та за згодою більшості депутатів, які взяли участь у голосуванні, продовжити йому час для виступу.

 

Стаття 42. Заява про надання слова на пленарному засіданні з будь-якого питання порядку денного подається в письмовій формі на ім’я головуючого. У заяві вказується: прізвище, ім’я, по-батькові депутата, назва політичної партії (блоку), від якої його обрано депутатом районної ради, назва питання порядку денного, з якого він бажає виступити, його особистий підпис.

Надання слова з будь-якого питання порядку денного, якщо потреба у виступі виникає безпосередньо під час обговорення цього питання, здійснюється за усним зверненням депутата.

 

Стаття 43. Запис на виступ проводиться після ознайомлення депутатів з порядком денним та матеріалами сесії.

 

Стаття 44. Доповіді, співдоповіді, виступи з питань порядку денного виголошуються з трибуни, а запитання і пропозиції – з місця. Перед тим, як задати запитання, чи подати пропозицію, депутат повинен назвати своє прізвище, назву політичної партії (блоку), від якої його обрано депутатом районної ради.

Вигуки та репліки депутатів з місць головуючим не приймаються і під час пленарного засідання не заносяться до протоколу.

Головуючий на пленарному засіданні може встановлювати інший порядок для виступаючих.

Головуючий може позбавити виступаючого слова у випадках, коли він виступає не з питання, що обговорюється, або порушує норми депутатської етики.

 

Стаття 45. Якщо виступ оратора повторює те, що вже виголошували інші оратори під час обговорення питання, яке розглядається, і головуючий на засіданні вважає, що районна рада отримала  з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до оратора з проханням скоротити або закінчити виступ.

 

Стаття 46. Районна рада може визначити загальний час для обговорення питання або час для запитань і відповідей, для виступів депутатів, після закінчення якого головуючий на засіданні припиняє надання слова.

 

Стаття 47. Тексти виступів депутатів, які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів повинні бути включені до протоколу засідання, якщо вони подаються до секретаріату в письмовому вигляду відразу ж після закінчення обговорення питання порядку денного.

 

Стаття 48. На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий на засіданні надає слово депутатам з дотриманням черговості, встановленої на підставі їх письмових заяв про надання слова, або за погодженням з депутатами присутніми на засіданні районної ради може визначити іншу черговість виступаючих.

 

Стаття 49. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання  формулюються коротко і чітко.

Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю.

Депутатам, які виступають у дебатах, запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на засіданні.

 

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ

 

Стаття 50. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує голосування з обговореного питання.

 

Стаття 51. Початок голосування головуючий погоджує з присутніми на засіданні депутатами, оголошує про необхідну кількість голосів для прийняття рішення, а також про спосіб голосування, якщо з цього приводу надійшли пропозиції від депутатів.

 

Стаття 52. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, внесені депутатами в ході обговорення питання.

 

Стаття 53. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст:

 • сформульований нечітко або не  стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням;
 • повторює за суттю відхилений районною радою текст.

 

Стаття 54. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну, районна рада проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення.

 

Стаття 55. Тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитися на голосування, повинні оголошуватися, при цьому називається їх ініціатор.

 

Стаття 56. Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, після чого відразу пропонує провести голосування щодо нього.

 

Стаття 57. Після  оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

У разі порушення процедури голосування негайно проводиться повторне голосування без дебатів.

 

Стаття 58. Слово для виступу з мотивів голосування надається за усним зверненням депутата і після голосування пропозиції, якщо зазначене право на виступ не було використано до голосування, і депутат має намір висловити незгоду з прийнятим рішенням.

 

Стаття 59. Якщо до проекту рішення, що вноситься для голосування, не надійшло жодної пропозиції чи поправки, він голосується в цілому. Якщо до проекту рішення, що вноситься для голосування, надходять пропозиції чи поправки, то спочатку він приймається за основу, потім проводиться голосування по пропозиціях та поправках, після чого проект рішення ставиться на голосування з прийнятими пропозиціями та поправками в цілому.

 

Стаття 60. Рішення районної ради приймається відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням.

 

Стаття 61. Для вирішення процедурних питань (утворення секретаріату, редакційної, лічильної комісії, обрання способу голосування та інші) проводиться голосування, результати якого включаються до протоколу пленарного засідання.

Рішення з такого питання вважається прийнятим,  якщо за нього проголосувала більшість депутатів,  присутніх на засіданні.

 

Стаття 62. Відкрите голосування може здійснюватися:

 • шляхом підняття руки;
 • шляхом подачі іменних бюлетенів у порядку, встановленого районною радою.

Про обрання способу голосування рада приймає протокольне рішення.

Після закінчення кожного голосування його результати оголошуються головуючим на пленарному засіданні із зазначенням інформації щодо кількості голосуючих «за», «проти», «утримались».

 

Стаття 63.  Таємне голосування здійснюється кожним депутатом особисто шляхом подачі бюлетеню.

 

Стаття 64. Таємне голосування проводиться обов’язково у випадках:

 • обрання  та звільнення голови, заступника голови районної ради;
 •  прийняття рішення про недовіру голові районної державної адміністрації;
 • внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови районної державної адміністрації.

 

Стаття 65. Для проведення таємного голосування і визначення його результатів районна рада відкритим голосуванням обирає з числа депутатів ради лічильну комісію. Кількість членів лічильної комісії визначається районною радою за пропозицією головуючого на пленарному засіданні та депутатів. Про обрання лічильної комісії рада приймає протокольне рішення.

До лічильної комісії не можуть входити депутати, кандидатури яких висунуті на посади, які обираються радою.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії.       Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії.

Лічильна комісія встановлює форму бюлетенів для таємного голосування.

 

Стаття 66. Бюлетені для таємного голосування в кількості, що відповідає фактичній чисельності обраних депутатів,  виготовляються виконавчим апаратом ради під контролем лічильної комісії за встановленою нею формою. Бюлетені для кожного таємного голосування повинні бути однакові за  матеріалом, кольором, розміром, змістом і не повинні мати ніяких позначок.

У бюлетені повинні бути зазначені пропозиції з питання, щодо якого проводиться голосування. Праворуч напроти кожної пропозиції розміщується порожній квадрат. У кінці переліку пропозицій міститься запис: „Не підтримую жодної пропозиції ”. Праворуч, напроти цього запису, розміщується порожній квадрат.

При виборах посадових осіб до бюлетеня включаються в алфавітному порядку всі запропоновані кандидатури із зазначенням прізвища, імені та по батькові. Праворуч, напроти прізвища кожного кандидата, розміщується порожній квадрат.

До бюлетеня для таємного голосування  при персональних обраннях, внесенні пропозицій щодо призначення включаються всі кандидатури, які були висунуті, і які дали згоду балотуватися. Самовідвід кандидатів приймається радою без голосування. Кандидат може зняти свою кандидатуру (не балотуватися) і перед проведенням повторного голосування.

Якщо розглядається питання про звільнення з посади, відкликання, припинення повноважень або висловлення недовіри до бюлетеня для таємного голосування відповідна кандидатура включається, незалежно від її згоди на це.

Час, порядок і сектор для проведення голосування визначаються лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів на пленарному засіданні ради перед початком голосування. Якщо з цих питань у депутатів виникають заперечення, зміни до рішення лічильної комісії приймаються після обговорення більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін  для голосування, опечатує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування та вільного, особистого волевиявлення депутатами.

 

Стаття 67. Кожному депутату лічильною комісією видається один бюлетень для таємного голосування після  поставлення особистого підпису у відомостях про одержання бюлетеня. Бюлетені видаються безпосередньо перед входом до сектору для голосування. Депутат не має права двічі входити до сектору для таємного голосування при проведенні одного голосування.

Голосування проводиться шляхом проставляння в бюлетені для таємного голосування позначки „+” або іншої, що засвідчує волевиявлення депутата, напроти прізвища кандидата, за якого депутат голосує або напроти іншого запропонованого в бюлетені варіанта рішення.

Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, бюлетені у яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду, а також бюлетені, з яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата. Прізвища додатково вписані до бюлетенів при підрахунку голосів не враховуються.

Рішення за результатами таємного голосування вважається прийнятим, коли за нього подано більшість голосів депутатів від загального складу ради.

Таємне голосування вважається таким, що не відбулося, якщо бюлетенів для таємного голосування депутатами одержано менше, ніж необхідно для прийняття відповідного рішення.

Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписується всіма членами комісії.

Протоколи лічильної комісії зберігаються разом із протоколом пленарного засідання ради.

 

 Стаття 68. В окремих випадках може бути прийняте рішення про проведення поіменного голосування шляхом оголошення кожним депутатом „за” чи „проти” прийняття відповідного рішення ради. Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, яка підтримана не менш як однією третиною присутніх на пленарному засіданні депутатів. На голосування ця пропозиція ставиться першою серед інших щодо способу голосування.

 

ГЛАВА 7. РІШЕННЯ РАЙОННОЇ РАДИ

 

Стаття 69. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші  акти у формі рішень.  Рішення районної ради приймаються на пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом.

Рішення ради, окрім рішення регуляторного характеру, може прийматися на пленарному засіданні ради без обговорення, якщо проект цього рішення обговорювався на засіданнях постійних комісій, президії і щодо нього немає зауважень та пропозицій від депутатів.

При представленні на засіданні президії районної ради та на пленарному засіданні районної ради  проекту регуляторного акту голова відповідальної постійної комісії інформує про висновки цієї постійної комісії щодо відповідності проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8  Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Стаття 70. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинність з дня їх офіційного оприлюднення в газеті «Наше життя» або в інший спосіб, визначений радою  якщо радою  не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

Нормативні акти районної ради доводяться до відома населення через засоби масової інформації. На вимогу громадян їм може бути видана копія відповідного рішення ради.

 

Стаття 71. Рішення ради з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні.

Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні, а також зазначені як такі в цьому Регламенті.

Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це без обговорення приймається радою більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

 

 

 

 

ГЛАВА 8.  ДИСЦИПЛІНА  ТА ЕТИКА

НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ РАЙОННОЇ РАДИ

 

Стаття 72. На засіданнях районної ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних дій, використовувати у виступах недостовірні або неперевірені відомості. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.

Особам, що присутні на пленарних засіданнях районної ради, у тому числі депутатам районної ради, забороняється вносити до зали засідань та використовувати під час проведення пленарного засідання плакати, гасла, гучномовці, інші предмети, які не мають на меті забезпечення діяльності районної ради.

 

Стаття 73. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий після двох попереджень позбавляє його слова. Частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не заноситься до протоколу засідання.

 

Стаття 74. Під час засідання районної ради депутати не повинні заважати промовцям діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу.

Головуючий продовжує час для виступу промовця на термін, на який виступ промовця переривався, якщо це не пов’язано із застосуванням до промовця заходів впливу, передбачених цим Регламентом.

 

Стаття 75. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання районної ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку.

 

Стаття 76. Особи, що перебувають у залі засідань, перед початком роботи сесії повинні відключити дзвінки мобільних телефонів.

 

ГЛАВА 9. ПРОТОКОЛ  ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

РАЙОННОЇ РАДИ

 

         Стаття 77. Засідання районної ради протоколюється. Ведення протоколу засідань райради здійснює спеціаліст виконавчого апарату районної ради. Протокол засідань райради підписує головуючий на засіданні. У протоколі засідання районної ради зазначаються: дата проведення засідання. Кількість депутатів, присутніх на засіданні, запрошені на сесію, питання порядку денного, внесені  на розгляд, прізвища головуючого і виступаючих, всі внесені на голосування питання, повні результати голосування і прийняті рішення.

Якщо сесія райради триває кілька днів, протоколи засідань складаються за кожен день окремо.

Детальний протокол засідання районної ради не пізніше трьох днів з дня проведення сесії розміщується на веб-сайті районної ради або райдержадміністрації, та інформаційному стенді районної ради.

Стаття 78. Протокол є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення та прийняття рішення радою.

Протоколи зберігаються протягом скликання ради у  відділі організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату районної ради і передаються до архіву після початку роботи ради  нового скликання.

 

РОЗДIЛ IV. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ

ТА ОРГАНИ РАЙОННОЇ РАДИ

 

ГЛАВА 1. ДЕПУТАТИ РАЙОННОЇ РАДИ

Стаття 79. Повноваження депутатів, порядок  організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами та цим Регламентом.

         Депутат зобов’язаний додержуватися Регламенту, інших нормативних актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів.

 

         Стаття 80. Повноваження депутата районної ради починаються у день відкриття першої сесії  районної ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів головою районної  виборчої комісії на сесії районної ради і  закінчуються в день відкриття першої сесії районної ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

 

         Стаття 81. Депутат представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ району, має свою повноту прав, що забезпечують його  активну участь у діяльності ради та органів, що нею утворюються, несе  обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.

         Депутат ради, крім голови і заступника голови районної ради повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

 

         Стаття 82. На час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для  здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом  випадках, депутат  звільняється від виконання виробничих  або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з  депутатською діяльністю за рахунок місцевого бюджету.

         Стаття 83. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі пленарних засідань ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу  яких його обрано.

         Депутат зобов’язаний  бути присутнім на засіданні районної ради та її органів, до яких його обрано.

 

         Стаття 84. Депутат, який не може взяти участь в пленарному засіданні районної ради, повинен завчасно із  зазначенням причини, повідомити про це голову районної ради безпосередньо або через виконавчий апарат районної ради, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії – голову  комісії.

 

         Стаття 85. Кожний депутат у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат, який не входить до складу відповідного  органу ради, може брати участь в його роботі з правом дорадчого голосу.

 

         Стаття 86. Депутат районної ради має право:

 • обирати і бути обраним до органів районної ради;
 • пропонувати питання для розгляду їх районною радою та її органами;
 • вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного засідання районної ради та їх органів, порядку розгляду обговорюваних питань  та їх суті;
 • вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень з питань, що  належать до їх відання, поправки до них;
 • висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних районною радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються радою;
 • брати участь у дебатах, звертатися із запитаннями, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;
 • вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні районної ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних та підконтрольних районній раді, а також з питань, що входять до компетенції районної ради, інших органів і посадових осіб, які діють на території району;
 • виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;
 • оголошувати на засіданнях районної ради та її органів у встановленою радою порядку тексти  звернень, заяв, резолюцій, петицій громадян чи їх  об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;
 • здійснювати інші дії, передбачені чинним законодавством України.

 

            Стаття 87. На депутатів місцевих рад поширюються вимоги встановлені  Законом  України  "Про   запобігання корупції". 
        Депутати районної ради, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати декларацію за минулий рік, в порядку визначеному нормами  вищевказаного Закону.ГЛАВА 2. ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ,

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ І ДЕПУТАТСЬКЕ ЗАПИТАННЯ

 

         Стаття 88. Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога  депутата районної ради з питань, пов’язаних з його  депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

 

         Стаття 89. Депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата до посадових осіб ради та її органів, до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, які розташовані або зареєстровані на території району,  з питань, які віднесені до відання ради.

 

   Стаття 90. Депутатське запитання — це засіб одержання депутатом районної ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

 

   Стаття 91. Порядок розгляду депутатського звернення:

– органи та посадові особи, зазначені у статті 85 цього Регламенту до яких звернувся депутат районної ради, зобов’язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як у місячний термін;

– якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, органи та посадові особи,  до яких звернувся депутат, зобов’язані письмово повідомити депутату районної ради про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду;

– якщо депутат районної ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташовані на території району, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит.

 

Стаття 92. Порядок розгляду депутатського запиту:

 • депутатський запит може бути внесений депутатом районної ради або групою депутатів у міжсесійний період або на пленарному засіданні ради у письмовій формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради;
 • депутатський запит може бути внесений депутатом районної ради або групою депутатів у міжсесійний період чи на пленарному засіданні ради у письмовій  або усній формі з подальшим письмовим оформленням. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради;
 • районна рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата районної ради;
 • орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на  нього районній раді і депутату. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто в установлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити районну раду та депутата районної ради , який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради;
 • депутат районної ради має право давати оцінку відповіді на свій  депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше ¼ присутніх на засіданні районної ради депутатів.

Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит районною радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні районної рад.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит районна рада приймає відповідне рішення.

 

ГЛАВА 3.  ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ ТА ФРАКЦІЇ

 

Стаття 93. Депутати районної ради можуть об’єднуватись у депутатські групи та фракції.

 

Стаття 94. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах  депутати районної ради можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи.

Депутатські групи можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів районної ради, які виявили бажання увійти до її складу.

Депутатська група в районній раді складається не менш як із п’яти депутатів.

Депутати районної ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

Депутатська група реєструється у виконавчому апараті районної ради за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого подається підписане депутатами цієї групи повідомлення про сформування депутатської групи із  зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності  членів групи і депутатів, які уповноважені представляти групу. Повідомлення про формування депутатської групи доводиться до відома депутатів районної ради  уповноваженим представником утвореної групи на пленарному засіданні ради.

Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більш ніж на строк повноважень районної ради.

Діяльність депутатської групи припиняється:

 • у разі вибуття окремих депутатів районної ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою ніж  передбачено регламентом районної ради;
 • у разі прийняття депутата районної ради, які входять до її складу рішення про розпуск депутатської групи;
 • після закінчення строку, на який депутати районної ради об’єдналися в депутатську групу, або строку повноважень районної ради.

Районна рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

 

Стаття 95. Депутатські фракції районної ради формуються на партійній основі депутатами районної ради.

Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат районної ради може входити до складу лише одної фракції.

Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.

 

Стаття 96. Про зміни у складі депутатської групи, фракції її керівник (уповноважений представник) письмово повідомляє голову районної ради.

 

Стаття 97. Депутатські групи, фракції мають право:

 • на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;
 • попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;
 • на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;
 • об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;
 • здійснювати інші права, передбачені законами України.

 

Стаття 98. За зверненням депутатської групи чи фракції виконавчий апарат районної ради може поширювати серед депутатів ради підготовлені нею матеріали, як офіційні документи групи або фракції.

     Кожна депутатська група, фракція має гарантоване право на один виступ від імені депутатської групи, фракції з кожного питання порядку денного. Виступаючий визначається відповідною де6путатської групою, фракцією.

 

     Стаття 99. Жодна депутатська група чи фракція не має права виступати від імені районної ради.

 

 

 

ГЛАВА 4. ПОСАДОВІ ОСОБИ РАЙОННОЇ РАДИ

ГОЛОВА РАЙОННОЇ РАДИ

 

Стаття 100. Голова районної ради обирається відповідною радою шляхом таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради.

 

Стаття 101. Голова ради здійснює її повноваження до припинення ним повноважень депутата районної ради відповідного скликання, крім випадків, передбачених статтями 103, 104 цього Регламенту.

 

Стаття 102. Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації).

 

Стаття 103. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді та може бути звільнений з посади радою шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.

Звільнення особи з посади голови ради не має  наслідком припинення нею повноважень депутата цієї ради. 

 

Стаття 104. Повноваження голови районної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови ради.

Зазначені повноваження голови районної ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови ради з дня прийняття районною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

 

Стаття 105. Голова районної ради :

1) скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;

2) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;

3) представляє раді кандидатуру для обрання на посаду заступника голови районної  ради; вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;

4) вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;

5) координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

6) організує подання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

7) організує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

8) організує роботу президії районної ради;

9) призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;

10) здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;

11) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;

12) підписує рішення ради, протоколи сесій ради;

13) забезпечує роботу по розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації; веде особистий прийом громадян;

14) забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;

15) представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

16) за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради;

17) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, у тому числі про виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", здійснення державної регуляторної політики  виконавчим апаратом районної ради,  а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін;

18) вирішує інші питання, доручені йому радою.

 

         Стаття 106. Голова районної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

За дорученням ради  голова районної ради може видавати розпорядження з питань, віднесених до компетенції районної ради.

 

ПОРЯДОК  ОБРАННЯ ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

 

Стаття 107. Пропозиції щодо кандидатур на посаду голови районної ради вносяться депутатами районної ради  безпосередньо на пленарному засіданні ради. Кількість кандидатур, що висуваються на посаду голови не  обмежуються.

Прізвища, імена та по батькові кандидатів на посаду голови районної ради вносяться до бюлетеню для таємного голосування в алфавітному порядку.

 

Стаття 108. Таємне голосування організовується лічильною комісією, обраною з числа депутатів.

 

Стаття 109. За результатами таємного голосування обраним вважається кандидат, що набрав більше 50 відсотків голосів від загального складу районної ради. Якщо за результатами таємного голосування жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів, проводиться другий тур голосування , в якому  беруть участь два кандидата, що набрали відносно більшу кількість голосів ніж інші кандидати.

Якщо за результатами другого туру голосування жоден з кандидатів  не набрав  необхідної  для обрання кількості голосів, проводиться повторне висування кандидатур.

 

ЗАСТУПНИК  ГОЛОВИ  РАЙОННОЇ  РАДИ

 

  Стаття 110. Районна рада обирає заступника голови ради.

Заступник голови районної ради обирається відповідною радою в межах строку її повноважень з числа депутатів ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата   ради відповідного скликання, крім випадків,  дострокового припинення його повноважень у порядку встановленому  статтями  111,112 Регламенту.

 

Стаття 111. Повноваження заступника голови районної ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата ради за  рішенням відповідної ради, що приймається, шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення його повноважень може бути внесено на розгляд відповідної ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу або голови ради.

 

Стаття 112. Повноваження заступника голови районної  ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата районної ради в разі звернення його з особистою заявою до районної ради про складення ним повноважень заступника  голови ради.

Зазначені повноваження заступника  голови ради припиняються з дня прийняття районною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

 У випадку дострокового припинення повноважень заступника голови районної ради  відповідна особа звільняється з посади заступника  голови ради з дня припинення її повноважень.

 

Стаття 113. Заступник голови районної ради здійснює повноваження голови районної ради за відсутності голови ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов’язків  з інших причин.

 

Стаття 114. Заступник голови районної ради працює у раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом для голови районної ради.

 

ПОРЯДОК  ОБРАННЯ  ЗАСТУПНИКА

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

 

Стаття 115. Пропозиції щодо кандидатури для обрання заступника голови районної ради вносить голова районної ради.

 

Стаття 116. Обраним заступником голови районної ради вважається кандидат, який за результатами таємного голосування набрав більше 50 відсотків голосів від загального складу районної ради.

У разі, коли кандидат не набрав необхідної кількості голосів, голова районної ради представляє іншу кандидатуру.

 

ГЛАВА 5.  ПРЕЗИДІЯ РАЙОННОЇ РАДИ

 

Стаття 117. Президія районної ради утворюється радою на строк її повноважень.

         Президія районної ради є дорадчим органом ради, який попереднього готує узгоджені пропозиції та рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради.

 

Стаття 118. До складу президії районної ради входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради, керівники (уповноважені представники) депутатських фракцій та груп, зареєстрованих в районній раді.

 

Стаття 119. Президія районної ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

 

Стаття 120. Порядок організації роботи  президії районної ради визначається цим Регламентом та Положенням про президію, що затверджується радою.

 

ГЛАВА 6.  ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 

Стаття 121. Постійні комісії районної ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради і діють відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення про постійні комісії Новомиколаївської районної ради Запорізької області, яке затверджується радою. Депутати працюють в постійних комісіях на громадських засадах.

 

Стаття 122. Постійні комісії обираються радою за пропозицією голови ради на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії  вирішуються відповідною комісією.

Протягом строку повноважень рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій. Депутат може обиратися до складу лише однієї постійної комісії та брати участь в роботі інших комісій з правом дорадчого голосу.

 

Стаття 123. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради та його заступник.

 

Стаття 124. Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток  відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

 

Стаття 125. Постійні комісії попередньо розглядають  кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, готують висновки та рекомендації з цих питань.

 

Стаття 126. Постійні комісії при розгляді питань, які належать до відання ради, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень, незалежно від форм власності, необхідні матеріали і документи. 

 

Стаття 127. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії.

Голова комісії  складає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями  громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції  здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

 

Стаття 128. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому  бере участь не менш як половина від загального складу  комісії.

Постійні комісії можуть проводити спільні засідання.

 

Стаття 129. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

 

Стаття 130. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

 

Стаття 131. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.  Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть  за ініціативою комісій, або за дорученням ради, її голови, заступника голови районної ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті  постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами цих постійних комісій.

 

Стаття 132. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

 

Стаття 133. Районна рада утворює такі постійні комісії:

1) з питань бюджету, фінансів,  підприємництва та соціально-економічного розвитку;

    2)   з питань законності, боротьби з корупцією, регламенту, депутатської діяльності, етики та прав людини;

 1. з питань освіти, охорони здоров’я, культури, розвитку спорту, соціального захисту населення та екології;
 2. з питань агропромислового розвитку, управління об’єктами спільної власності територіальних громад району та регуляторної політики.

 

ГЛАВА 7.  ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ

РАЙОННОЇ РАДИ

 

         Стаття 134. Тимчасові  контрольні комісії є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень районної ради. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

 

Стаття  135. Рішення про створення тимчасової  контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову  вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

 

Стаття 136. Засідання тимчасових  контрольних комісій ради проводиться, як правило, у закритому режимі. Депутати, які входять до складу тимчасової  контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

 

         Стаття 137. Повноваження тимчасової  контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів  робот и цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

ГЛАВА 8. ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ РАЙОННОЇ РАДИ

 

Стаття 138. Виконавчий апарат ради утворюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про службу в органах  місцевого самоврядування». Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням голови ради.

 

Стаття 139. Виконавчий апарат районної  ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України та іншими законодавчими актами.

 

Стаття 140. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню районною радою  взаємодії з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

Виконавчий апарат ради забезпечує виконання заходів з відстеження результативності  регуляторних актів, прийнятих районною радою.

 

Стаття 141. Виконавчий апарат районної ради за посадою очолює голова районної ради.

 

РОЗДІЛ V. ПРИКІНЦЕВІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

У разі необхідності впродовж своїх повноважень районна рада може вносити зміни та доповнення до цього Регламенту, шляхом прийняття відповідного рішення.